pesa

PESA ostatecznie rezygnuje z realizacji kontraktu dla Krakowa

PESA podtrzymuje swoje stanowisko w kwestii niezgodności z prawem postępowania zamawiającego. Jednak po przeanalizowaniu wszystkich okoliczności, a zwłaszcza ostatnich działań podejmowanych przez władze krakowskiej spółki jest dla nas oczywiste, że realizacja tego zamówienia będzie utrudniona, lub wręcz niemożliwa.

Zarząd MPK od 1,5 roku z wyjątkową determinacją robił wszystko by nie dopuścić do zrealizowania tej umowy przez PESA. Świadczą o tym między innymi:
– Niezasadne wykluczenie PESA z postępowania, które zostało zarówno przez Krajową Izbę Odwoławczą, jak i Sąd Okręgowy w Krakowie uznane za niezgodne z Ustawą, co odbyło się kosztem przedłużenia postępowania o 6 miesięcy;
– Podjęcie przez Zamawiającego działań mających na celu uniemożliwienie złożenia przez PESA we wskazanym terminie dokumentu potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
– Wezwanie do zawarcia umowy ramowej i pierwszej umowy realizacyjnej w terminie o ponad miesiąc wcześniejszym niż ustalony przez strony.

Niestety to nieprzychylne stanowisko Zarządu MPK Kraków wbrew stojącym po naszej stronie faktom ulega jedynie pogorszeniu, podobnie jak zachowanie w innych sporach z PESA.

Działania te sprawiły, że postępowanie przetargowe trwa prawie 1,5 roku. W tym czasie zmieniły się warunki na rynku, ceny komponentów i usług, a PESA wygrała wiele przetargów i pozyskała nowe zamówienia.

Realizacja każdej umowy wymaga współdziałania, pojazdy szynowe buduje się razem z klientem, a istnieje zbyt duże ryzyko podejmowania przez poszczególne osoby reprezentujące MPK działań mających na celu uniemożliwienie należytej realizacji zamówienia przez PESA. To z kolei mogłoby się odbić negatywnie nie tylko na sytuacji naszej Spółki, ale także setek przedsiębiorców z nami współpracujących. Pozostałoby to też zapewne nie bez znaczenia dla korzystających z transportu publicznego mieszkańców Krakowa.

Nie chcąc dopuścić do takiej sytuacji PESA cofa odwołanie i pozostawia dalsze decyzje w sprawie Zamawiającemu i ewentualnym jednostkom kontrolującym przedmiotowe zamówienie.

krakowiak_WP34161a