pesa

Pesa odpowiada MPK Kraków – potwierdzamy wole zawarcia umowy

Odpowiadając na wezwanie MPK Kraków Pesa wysłała do zamawiającego pismo, potwierdzające gotowość do podpisania umowy, w którym czytamy między innymi:

„W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 23 października 2017 r., z przykrością informujemy, że jesteśmy zaskoczeni otrzymanym pismem i wyznaczeniem terminu na zawarcie umowy o ponad miesiąc krótszego, niż wcześniej deklarowany.”

„Od momentu wyboru naszej oferty konsekwentnie informowaliśmy Państwa, że zawarcie umowy ramowej i realizacyjnej jest możliwe po 20 grudnia 2017 r. Wyjaśnialiśmy Państwu także przyczyny tego stanu rzeczy, w szczególności na spotkaniu w dniu 12 września 2017 r. oraz podczas licznych rozmów. Zapewniali nas Państwo o zrozumieniu naszej sytuacji i pismem z dnia 13 września 2017 r. wyrazili Państwo intencję zawarcia umowy ramowej i realizacyjnej w terminie proponowanym przez nas.”

„Według naszej wiedzy nie zaszły jednak żadne okoliczności, które wymagałyby przyspieszenia udzielenia zamówienia. W związku z tym, przedmiotowe wezwanie traktujemy jako naruszenie wcześniejszych ustaleń, które stanowiły dla nas podstawę do planowania prac i ustalania harmonogramu działań, w szczególności do rozmów z instytucjami finansowymi na temat finansowania zamówienia.”

„W naszej ocenie, Państwa działania jednoznacznie wskazują, że wykorzystali Państwo uzyskane od nas informacje poufne i tak krótki termin wyznaczyli celowo, aby uniemożliwić naszej spółce zawarcie umowy. Dodatkowo niezrozumiałe jest niespotykane do tej pory nagłośnienie medialne tej sprawy.”

„Nie bez znaczenia jest też fakt, że to działania MPK Kraków podjęte przeciwko PESA, w tym w szczególności skorzystanie z gwarancji dobrego wykonania na zaspokojenie spornych roszczeń z tytułu kar umownych oraz wykluczenie PESA z kolejnego postępowania przetargowego, znacząco przyczyniły się do pogorszenia sytuacji finansowej spółki i jej wizerunku wobec instytucji finansowych, co istotnie utrudnia nam pozyskanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla MPK Kraków.”

„Nagły pośpiech Zamawiającego jest tym bardziej niezrozumiały, że postępowanie przetargowe przedłużyło się o 9 miesięcy z powodu działania Zamawiającego, tj. niezasadnego wykluczenia naszej spółki z postępowania. Nawet po niepozostawiającym żadnych wątpliwości co do meritum sprawy wyroku Krajowej Izby Odwoławczej, który potwierdził, że wykluczenie było niezgodne z obowiązującymi przepisami, Zamawiający zdecydował się na wniesienie skargi na ten wyrok do Sądu Okręgowego w Krakowie, co przedłużyło procedurę o kolejne miesiące i ponownie potwierdziło brak faktycznych i prawnych podstaw do działań podjętych przez Zamawiającego przeciwko PESA.”

„Jak Państwo wiedzą bezpośrednio od PESA oraz z doniesień medialnych, toczą się rozmowy w sprawie zawiązania konsorcjum banków celem dofinansowania PESA. Aktualnie finalizujemy ustalenia i liczymy, że na początku listopada 2017 r. zostaną podpisane wszystkie dokumenty, co pozwoli nam podjąć dalsze czynności. Mając na uwadze powyższe, wnosimy o wydłużenie wyznaczonego terminu przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu do 24 listopada 2017 r., a terminu podpisania umowy co najmniej do dnia 20 grudnia 2017 r.”